POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades 2016/679 i la LOPD 3/2018, us informem del següent:

FINALITATS:

CLIENTS

Finalitats basades en la relació contractual: Les dades personals del client, i les persones que pertanyen a la seva organització, es recullen i tracten per a la prestació contractual d’un o alguns dels serveis lingüístics i de traducció escollits (serveis de traducció, web multilingüe, serveis lingüístics, serveis d’interpretació, localització i DTP, implantacions i subscripcions i serveis professionals), així com solucions tecnològiques (GBC SERVER, GBC USER, ATLAS REALTIME, PROOF EDITOR, MACHINE TRANSLATION SERVER, CAVA DE DOCUMENTS I TELEINTERPRETACIÓ), per atendre les seves consultes i dur a terme la gestió administrativa i comptable. Els clients disposen, igualment, d’usuari i contrasenya per entrar a l’oficina virtual a través de l’adreça https://w3.linguaserve.com

Finalitats basades en interès legítim:

La signatura d’aquest contracte de serveis comporta, igualment, que les vostres dades s’utilitzin per enviar-vos butlletins de notícies, així com comunicacions comercials i promocionals sobre els nostres serveis de traducció per qualsevol mitjà present o futur, incloent-hi correu electrònic, SMS o fax. Us podeu oposar a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a clients@linguaserve.com, o en cadascuna de les comunicacions futures que rebeu.

Finalitats basades en el consentiment:

  • Subscripció al butlletí de notícies, així com la participació en el blog de l’empresa.
  • Atenció de les sol·licituds a través del formulari de contacte.

PERSONAL

Finalitats basades en la relació precontractual:

Les dades personals dels i les sol·licitants de feina es tracten d’acord amb la relació precontractual per formar part de la nostra base de dades de candidats durant un any o participar en un procés de selecció; en aquest darrer cas, us n’informarem per correu electrònic.

PROVEÏDORS

Finalitats basades en la relació precontractual:

Les dades personals de les persones candidates a col·laboradors/ores es tracten d’acord amb la relació precontractual per formar part de la nostra base de dades durant un any.

Respecte a totes les finalitats indicades, totes les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori; en cas que no es facilitin, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les vostres necessitats.

L’usuari del WEB és l’únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, i LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA actua de bona fe com a mer prestador del servei. En cas que s’hagin facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el consentiment d’aquestes persones, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA es reserva el dret a destruir de manera immediata les dades esmentades a fi de protegir el dret del o la titular o titulars d’aquestes dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades personals es conservaran des de la baixa del servei durant el termini de prescripció legal (cinc anys de manera general, excepte terminis específics).

PROCEDÈNCIA: Les dades personals es recullen directament del mateix interessat/ada o a través de l’organització en la qual presti servei.

DESTINATARIS: Les dades es comunicaran a tercers a fi de complir les obligacions legals, per exemple, la tributària, o a les autoritats públiques competents en la mesura necessària per prestar el servei sol·licitat.

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA té la consideració de responsable del tractament sobre les dades personals aportades per persones físiques. En cas que s’hagi d’accedir a dades personals per prestar un servei la responsabilitat del qual correspongui a una persona jurídica, organització, entitat o empresa, LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA tindrà la consideració d’encarregat del tractament i signarà el corresponent contracte d’encarregat del tractament que li presenti el CLIENT responsable del tractament amb les instruccions particulars adequades al projecte.

MESURES DE SEGURETAT: LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.

El lloc web de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA utilitza galetes que estan sotmeses a una clàusula específica.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades, per exemple: tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.

DRETS: Qualsevol persona té dret a revocar el seu consentiment inicial, a sol·licitar l’accés a les dades personals que li concerneixen, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar-ne la limitació del tractament, a oposar-se al seu tractament (si hi ha interès públic o interès legítim) i/o el dret de portabilitat. En tots els casos, podeu exercir els vostres drets per correu electrònic escrivint a clients@linguaserve.com i adjuntant-hi el document d’identitat.

Qualsevol persona pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es en cas que consideri que els seus drets no han estat satisfets.

Propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, que conté sense caràcter exhaustiu text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació d’aquests), podcasts, butlletins, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals de què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a LINGUASERVE INTERNACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS, SA, i indicar:

  • les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat; o
  • assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.